Task Force Wolfpack

קלאן Task Force Wolfpack (או TFWP) הוא קבוצת סימולציה ישראלית צבאית למחצה (semi-MilSim).
הקלאן פועל ומבוסס על יחידת מבצעים מיוחדים צבאית בדיונית, כאשר המודל שלה נבנה בעיקר בהשראת
מטה המבצעים המיוחדים של ארצות הברית (United States Special Operations Command - USSOCOM).

הקלאן מיישם תורת לחימה (תו"ל) שנוצרה באופן מיוחד לטובת חברי הקלאן, על מנת
להוציא לפועל טקטיקות מיוחדות ואסטרגיות במהלך המשימות.
תורת הלחימה נבניתה בצורה ידידותית עם דגש על יכולותיו ומגבלותיו של מנוע המשחק
של ArmA III, תוך שימוש באלמנטים של תורות לחימה אמיתיות בהשראת צבאות שונים מרחבי העולם, כולל צה"ל.

קלאן Task Force Wolfpack משתמש במערכת דרגות אשר נבניתה בתור סולם היררכיה מאורגן על מנת
להציג את חברי הקלאן תוך הגדרת מעמדם בקלאן, לדוגמא ותק וניסיון.
מערכת הדרגות מבוססת על מערכת ההיררכיה הצבאית של צבא ההגנה לישראל (IDF)
וחיל הנחתים של ארצות הברית (USMC), תוך שימוש במונחים ובשמות שונים.
חשוב לדעת ולהבין שלמרות השימוש במערכת הדרגות, הקלאן לא עושה שימוש
במשמעת צבאית, לכן שחקן לא יצדיע לשחקן אחר או יקרא לו בדרגתו.

לפני ההצטרפות לקלאן Task Force Wolfpack ישנה רשימת תנאי קבלה אשר שחקנים המעוניינים להצטרף
מוכרחים לעמוד בה.

התנאים הם:
השחקן מוכרח להיות לפחות בגיל 16.
לשחקן מוכרחים להיות עותקים מקוריים של ArmA III ושל חבילת ההרחבה Apex.
לשחקן מוכרחה להיות מותקנת התכנה 3 TeamSpeak.
לשחקן מוכרח להיות מיקרופון.
לשחקן מוכרח להיות חיבור יציב לאינטרנט.

לצורך הצטרפות שלחו הודעה פרטית למשתמש זה.

"The strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack"
"כוחה של הלהקה היא הזאב, וכוחו של הזאב הוא הלהקה"